ACTIEVOORWAARDEN HIGH CHOCOLATE HOP & STORK

ACTIEVOORWAARDEN HIGH CHOCOLATE HOP & STORK

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden (hierna de 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door 24Kitchen Television B.V. (hierna: “24K”), georganiseerde winactie zoals hieronder verder uiteengezet. 24K is gevestigd te (1101 AX) Amsterdam aan de Passage 144 en geregistreerd bij de KvK onder nummer 53103696.

1. Winactie

 1. Maak kans op een high chocolate voor 2 personen bij Hop & Stork. Deze prijs zal door 24Kitchen worden verstrekt aan een deelnemer die door middel van een loting zal worden geselecteerd (de “Winnaar”). De prijs per Winnaar (“Prijs”) bestaat uit een high chocolate bij Hop & Stork op locatie naar keuze.
 2. De onder 1.1 genoemde actie (de “Winactie”) start op [datum invullen] en eindigt op [datum invullen]. Buiten deze periode kan niet (meer) worden deelgenomen aan de Winactie.

 

2.        Deelname

 1. Deelname aan de Winactie is mogelijk door [omschrijving deelname]. Deelnemers aan de Winactie (de “Deelnemers”) moeten 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.
 2. Deelname aan de Winactie is gratis.
 3. Deelname aan de Winactie is enkel mogelijk indien de Deelnemer de volgende informatie heeft verstrekt: voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode/huisnummer, e-mailadres.
 4. 24Kitchen is gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de Actievoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Winactie op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden.
 5. 24Kitchen behoudt zich het recht voor om de Winactie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen in het geval van een overmachtsituatie, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. Onder een overmachtsituatie wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van of aanvraag voor surseance van betaling door 24Kitchen.
 6. Door deelname aan de Winactie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden. Indien er buiten deze Actievoorwaarden om, bijvoorbeeld op de 24Kitchen website, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de Winactie,  zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Actievoorwaarden.
 7. Deelname aan de Winactie is uitgesloten voor medewerkers van 24Kitchen en van haar eventueel mede-organiserende partners.

3.        Bepalen van de Winnaar

3.1       Alleen Deelnemers die voldoen aan het gestelde in artikel 2 van deze Actievoorwaarden maken kans op een Prijs.
3.2    De Winnaar zal worden vastgesteld door middel van een loting, die op onpartijdige wijze plaatsvindt. In totaal zullen er derhalve [....] Winnaars zijn.
3.3      De loting van de [....]  Winnaars zal plaatsvinden op [datum invullen].
3.4      De bekendmaking van de Winnaars zal plaatsvinden op [datum invullen]. De Winnaars ontvangen daartoe een e-mail op het door hen doorgegeven e-mailadres. Deze e-mail zal tevens informatie bevatten over de wijze waarop de Prijs aan de Winnaar zal worden beschikbaar gesteld.
3.5  Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
3.6      De Winnaar zal op verzoek van 24Kitchen meewerken aan eventuele promotionele activiteiten rondom of met betrekking tot de prijsuitreiking, bijvoorbeeld door vermelding van zijn/haar naam op social media.

4.        De Prijs

4.1       Voor de Winactie zullen in totaal  1 Prijs (bestaande uit een high chocolate ter waarde van €25,- pp) worden verloot, welke zullen worden verdeeld over 1 Winnaarss(één Prijs per Winnaar). De totale waarde van de met de Winactie gemoeide Prijzen bedraagt maximaal EUR 50,-
4.2      De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of inwisselbaar voor andere producten of diensten. Bij weigering van de Prijs door de Winnaar is 24Kitchen gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

 

5.        Persoonsgegevens en Privacybeleid

5.1       24Kitchen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deelname aan de Winactie zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'AVG'). De Gegevens omvatten : voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode/huisnummer, e-mailadres. De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.
24Kitchen verwerkt de Gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om Deelnemers te kunnen laten deelnemen aan de Winactie, alsmede ten behoeve van het uitvoeren en de afwikkeling van de Winactie (hierna ‘Contractueel Doeleind’). Hierbij zal 24Kitchen tevens Gegevens delen met de leveranciers van de Prijzen en eventuele bij deze Winactie betrokken onderaannemers;
 2. Volgend op voorafgaande toestemming van Deelnemer: voor het toezenden van marketinguitingen per e-mail van en met betrekking tot 24Kitchen of andere entiteiten binnen de Disney familie, waarbij deze uitingen tevens kunnen worden toegespitst op de Gegevens zoals door de Deelnemer verstrekt. (hierna 'Marketingdoeleinden'). Hierbij zal 24Kitchen tevens Gegevens delen met andere entiteiten binnen de Disney familie, alsmede met eventuele bij het versturen van deze marketinguitingen betrokken  en onderaannemers.
 3. Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna 'Gerechtvaardigd Belang’). Hierbij zal 24Kitchen tevens Gegevens delen met de bij een dergelijke transactie betrokken (potentiële) contractspartijen, curatoren en dergelijke, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;
 4. Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van bevoegde autoriteiten te voldoen (hierna ‘Wettelijk Doeleind'). Hierbij zal 24Kitchen tevens Gegevens moeten delen met deze bevoegde autoriteiten, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

5.2     De gegevensverwerking door 24Kitchen met zowel het Contractueel als het Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien Deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Winactie bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Winactie.

De verwerking in verband met het Gerechtvaardigd Belang is noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van 24Kitchen (en haar contractspartijen) te eerbiedigen. Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van de Deelnemers, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deelnemer kan  echter op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking (op de wijze zoals uiteengezet in artikel 5.5 van deze Actievoorwaarden).

Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor Marketingdoeleinden in te trekken. In dat geval zullen deze Deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 5.5 van deze Actiewoorwaarden herroepen.

 1. De bijgewerkte lijst met externe (sub)verwerkers is op het hoofdkantoor van 24Kitchen beschikbaar en kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met 24Kitchen:  fngprivacy_nl@fox.com.
 2. Deelnemers hebben (onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun Gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle Gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres fngprivacy_nl@fox.com.
 3. Eventuele klachten van Deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer 24Kitchen niet heeft voldaan aan de AVG en het bepaalde in dit artikel 5.
 4. De Gegevens die door 24Kitchen zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de Winactie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Gegevens van deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.
 5. Door deelname aan de Winactie erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking  van de Gegevens zoals genoemd in dit artikel 5 en gaat Deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid van 24Kitchen zoals gepubliceerd op 24kitchen.nl .

 

6.        Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

 1. 24Kitchen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname van Deelnemer aan de Winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen m.b.t. de deelname aan de Winactie of de aanwijzing van de Winnaars. Daarnaast is 24Kitchen op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Prijs.
 2. Deelname aan de Winactie is geheel voor eigen risico. 24Kitchen is niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaars, direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Winactie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar lijdt omdat hij/zij, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Winactie, dan wel de Prijs niet in ontvangst kan nemen.
 3. 24Kitchen is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemers van verkeerde Gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane Gegevens van de Deelnemers.
 4. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de   Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 5. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van 24Kitchen.
 6. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Winactie en/of deze Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 7. Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Winactie kunnen aan 24Kitchen kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een bericht via  https://www.facebook.com/24kitchen.

Nieuwsbrief

Elke week nieuwe kook- en eetinspiratie in je mailbox?

Mis het laatste foodnieuws niet, ontvang gratis handige kooktips en lees interessante foodartikelen

Show/hide