Rudolphs bakery
Rudolph

Rudolph's Bakery is weer open!

Kijk iedere werkdag om 15:00 uur naar nieuwe afleveringen op kanaal 24

Actievoorwaarden 1 jaar lang gratis uit eten

Actievoorwaarden 1 jaar lang gratis uit eten

ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden (hierna de 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door 24Kitchen Television B.V. (hierna: “24K”), georganiseerde winactie zoals hieronder verder uiteengezet. 24K is gevestigd te (1101 AX) Amsterdam aan de Passage 144 en geregistreerd bij de KvK onder nummer 53103696.

1. De Winactie
1.1 Om 24K onder de aandacht te brengen bij het publiek stelt zij één (1) prijs beschikbaar aan een deelnemer die door middel van een loting zal worden geselecteerd (de “Winnaar”).
1.2 De onder 1.1 genoemde actie (de “Winactie”) start op 17 juni 2019 en eindigt op 17 juli 2019
. Buiten deze periode kan niet (meer) worden deelgenomen aan de Winactie.

2. Deelname
2.1 Deelname aan de Winactie is mogelijk door het online formulier in te vullen via de 24Kitchen website (24kitchen.nl). Deelnemers aan de Winactie (de “Deelnemers”) moeten 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.
2.2 Deelname aan de Winactie is gratis.
2.3 Deelname aan de Winactie is enkel mogelijk indien Deelnemer de volgende informatie heeft verstrekt: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres.
2.4 24K is gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de Actievoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Winactie op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden.
2.5 24K behoudt zich het recht voor om de Winactie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen in het geval van een overmachtsituatie, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. Onder een overmachtsituatie wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van of aanvraag voor surseance van betaling door 24K.
2.6 Door deelname aan de Winactie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden. Indien er buiten deze Actievoorwaarden om, bijvoorbeeld op de 24K website, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de Winactie, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Actievoorwaarden.
2.7 Deelname aan de Winactie is uitgesloten voor medewerkers van 24K en van haar eventueel mede-organiserende partners.

3. Bepalen van de winnaar
3.1 Alleen Deelnemers die voldoen aan het gestelde in artikel 2 van deze Actievoorwaarden maken kans op een Prijs.
3.2 Door middel van een loting zal er één (1) Winnaar worden vastgesteld, die op onpartijdige wijze plaatsvindt.
3.3 Zowel de loting als de bekendmaking van de Winnaar zal plaatsvinden op 31 juli 2019. De Winnaar ontvangt daartoe een e-mail op het door hem/haar doorgegeven e-mailadres. Deze e-mail zal tevens informatie bevatten over de wijze waarop de Prijs aan de Winnaar zal worden beschikbaar gesteld.
3.4 Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
3.5 De Winnaar zal op verzoek van 24K meewerken aan eventuele promotionele activiteiten rondom of met betrekking tot de prijsuitreiking, bijvoorbeeld door vermelding van zijn/haar naam op social media.

4. De prijs
4.1 Voor de Winactie zal er één (1) Prijs worden verloot, bestaande uit:
- 12 etentjes voor 2 personen (1 etentje per maand) met een waarde van EUR 60 per etentje bij de volgende locaties in Amsterdam:
o Foodhallen Amsterdam
o Kanarie Club
o The Food Department
o The Butcher Social Club of Albert Cuyp (negen straatjes)
o Toni Loco
o Vondelpark3
o Strandzuid
o The Birdhouse
o Cafe Americain
o Brooks
o Escobar
o Mama Makan
De totale waarde van de met de Winactie gemoeide Prijs bedraagt maximaal EUR 720.
4.2 De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of inwisselbaar voor andere producten of diensten. Bij weigering van de Prijs door de Winnaar is 24K gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

5. Persoonsgegevens en Privacybeleid
5.1 24K is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deelname aan de Winactie zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'AVG'). De Gegevens omvatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.
5.2 24K verwerkt de Gegevens voor de volgende doeleinden:
5.2.1 Om Deelnemers te kunnen laten deelnemen aan de Winactie, alsmede ten behoeve van het uitvoeren en de afwikkeling van de Winactie (hierna ‘Contractueel Doeleind’). Hierbij zal 24K tevens Gegevens delen met de leveranciers van de Prijzen en eventuele bij deze Winactie betrokken onderaannemers;
5.2.2 Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van bevoegde autoriteiten te voldoen (hierna ‘Wettelijk Doeleind'). Hierbij zal 24K tevens Gegevens moeten delen met deze bevoegde autoriteiten, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;
5.2.3 Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna 'Gerechtvaardigd Belang’). Hierbij zal 24K tevens Gegevens delen met de bij een dergelijke transactie betrokken (potentiële) contractspartijen, curatoren en dergelijke, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;
5.2.4 Volgend op voorafgaande toestemming van Deelnemer: voor het toezenden van marketinguitingen per e-mail van en met betrekking tot 24K of andere entiteiten binnen de Disney familie, waarbij deze uitingen tevens kunnen worden toegespitst op de Gegevens zoals door de Deelnemer verstrekt. (hierna 'Marketingdoeleinden'). Hierbij zal 24K tevens Gegevens delen met andere entiteiten binnen de Disney familie, alsmede met eventuele bij het versturen van deze marketinguitingen betrokken onderaannemers.
5.3 De gegevensverwerking door 24K met zowel het Contractueel als het Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien Deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Winactie bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Winactie. De verwerking in verband met het Gerechtvaardigd Belang is noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van 24K (en haar contractspartijen) te eerbiedigen. Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van de Deelnemers, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deelnemer kan echter op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking (op de wijze zoals uiteengezet in artikel 5.5 van deze Actievoorwaarden). Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor Marketingdoeleinden in te trekken. In dat geval zullen deze Deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 5.5 van deze Actiewoorwaarden herroepen.
5.4 De bijgewerkte lijst met externe (sub)verwerkers is op het hoofdkantoor van 24K beschikbaar en kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met 24K: fngprivacy_nl@fox.com.
5.5 Deelnemers hebben (onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun Gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om 4 rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle Gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: fngprivacy_nl@fox.com.
5.6 Eventuele klachten van Deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer 24K niet heeft voldaan aan de AVG en het bepaalde in dit artikel 5.
5.7 De Gegevens die door 24K zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de Winactie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Gegevens van deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.
5.8 Door deelname aan de Winactie erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de Gegevens zoals genoemd in dit artikel 5 en gaat Deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid van 24K zoals gepubliceerd op 24kitchen.nl.

6. Aansprakelijkheid en overige voorwaarden
6.1 24K is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname van Deelnemer aan de Winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen m.b.t. de deelname aan de Winactie of de aanwijzing van de Winnaars. Daarnaast is 24K op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Prijs.
6.2 Deelname aan de Winactie is geheel voor eigen risico. 24K is niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaars, direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Winactie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar lijdt omdat hij/zij, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Winactie, dan wel de Prijs niet in ontvangst kan nemen.
6.3 24K is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemers van verkeerde Gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane Gegevens van de Deelnemers.
6.4 Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
6.5 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van 24K.
6.6 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Winactie en/of deze Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
6.7 Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Winactie kunnen aan 24K kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een bericht via https://www.facebook.com/24kitchen.

Nieuwsbrief

Elke week nieuwe kook- en eetinspiratie in je mailbox?

Mis het laatste foodnieuws niet, ontvang gratis handige kooktips en lees interessante foodartikelen

Show/hide